เก้า นพเก้า เดชาพัฒนคุณ

นพเก้า เดชาพัฒนคุณ (เกิด 9 กันยายน พ.ศ. 2537) ชื่อเล่น เก้า เป็นนักแสดง นายแบบ นักร้องชาวไทย ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดง
ในสังกัดช่อง 3 เอชดี เป็นที่รู้จักกับบทบาท “กรณ์“ จากละครเรื่อง ด้ายแดง (2562) และบทบาท “นับสิบ“ จากละครเรื่อง นับสิบจะจูบ (2564) นพ
เก้า เดชาพัฒนคุณ เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2537 ที่อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

ในปีพ.ศ.2561 นพเกา้เริ่มเขา้สู่วงการบนั เทิงผา่ นการออดิชนั่ เขาเป็นที่รู้จกักนั ดีในระหว่างมาออดิชนั่ ในโครงการ”2MoonsAudition”
เพื่อเป็นนักแสดงในซีรีส์แนวยาโออิเรื่อง เดือนเก้ียวเดือน อย่างไรก็ตาม เขาไม่ผ่านการออดิชนั่ แต่เขาไดเ้ดบิวต์ในปีเดียวกนั ในบท อาทิตย์ รวิฌา
ซึ่งเป็นบทสมทบในละครเรื่อง สะใภ้กาฝาก ออกอากาศทาง ช่อง 3 เอชดี ในปี พ.ศ. 2562 นพเก้าได้รับเลือกให้เป็น กรณ์ อริยะสกุล ในซีรีส์แนว
ยาโออิ เรื่อง ด้ายแดง ในปีพ.ศ. 2564 เขาไดจ้บัคู่กบั ภูมิพฒั น์เอี่ยมส าอาง ในซีรีส์แนวยาโออิเรื่องใหม่เรื่อง นับสิบจะจูบ ซีรีส์เรื่องน้ีดดัแปลงมา
จากนวนิยายออกอากาศทาง ช่อง 3 เอชดี ซึ่งซีรีส์จบลงด้วยการตอบรับที่ดีจากผู้ชม ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 นพเก้าได้เซ็นสัญญาเป็น
นักแสดงภายใต้สังกัด ช่อง 3 เอชดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2565 เขาได้เป็นนักแสดงน าในโครงการละครฉลองครบรอบ 52 ปี ของทาง ช่อง 3 เอชดี ชุด
ดวงใจเทวพรหม เรื่องที่ 5 พรชีวัน โดยรับบทเป็น หม่อมหลวง สรุจ จุฑาเทพ ซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของ ม.ร.ว. ปวรรุจ จุฑาเทพ กับ หม่อมเจ้า
หญิงวรรณรสา

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *